Årsmøte Oslo Volley

Det vert årsmøte i Oslo Volley onsdag 28. april 2010 klokka 18.00 i Oppsal Arena.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 6 styremedlem(mer)   og 3 varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vi gjer alle medlemmar oppmerksomme på følgande forhold:

Valgbarhet

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig helsing

Styret

Spread the word. Share this post!